مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Starter - 1 Domain
500 MB Disk Space
10GB Bandwidth
Unlimited Mysql Databases
Unlimited Email & FTP Accounts

Medium - Host 5 Websites
Unlimited Disk Space
Unlimited Bandwidth
Unlimited Mysql Databases
Unlimited Email & FTP Accounts

Advanced Hosting - Unlimited Websites
Unlimited Disk Space
Unlimited Bandwidth
Unlimited Mysql Databases
Unlimited Email & FTP Accounts

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (100.24.209.47) وارد شده است.